Jesteś na: Regulamin
Strona główna O portalu Pomoc Regulamin Zgłoś naruszenie regulaminu Kontakt Partnerzy

REKLAMA


REGULAMIN PORTALU „NIEOBECNI”
 

I. WSTĘP

Regulamin Portalu „Nieobecni” został sporządzony na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania Portalu „Nieobecni”.

W ramach postanowień Regulaminu zostały wyszczególnione prawa i obowiązki Użytkowników Portalu, jak również prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal. Warunkiem rejestracji w Portalu jest uprzednie zapoznanie się z treścią regulaminu oraz wyrażenie zgody i akceptacja wszystkich jego zapisów.

 
I. DEFINICJE

USŁUGA – przez usługę należy rozumieć możliwość zamieszczenia fotografii zmarłego i jego nagrobka wraz z krótkim opisem miejsca spoczynku osoby zmarłej oraz krótką notką biograficzną.

UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych działająca za zgodą przedstawiciela ustawowego, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usługi oferowanej przez Portal.

ADMINISTRATOR – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów portalu na rzecz Użytkowników.

OSOBA BLISKA – małżonek osoby zmarłej, jej krewni zstępni, krewni wstępni, krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa oraz powinowaci w linii prostej do 1 stopnia (art. 10 § 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych Dz. U. Nr 11, poz. 62).

PORTAL – serwis internetowy poświęcony osobom zmarłym figurujący pod adresem internetowym www.nieobecni.com.pl.

 
II. PRZEPISY OGÓLNE
 1. „Nieobecni” jest portalem poświęconym osobom zmarłym.
 2. Wpis dokonywany w ramach usługi świadczonej przez Administratora powinien zawierać: fotografię zmarłego i jego nagrobka, krótki opis miejsca spoczynku zmarłego, a także krótką notkę biograficzną. Niedopuszczalne jest umieszczenie powyższych informacji bez zamieszczenia zdjęcia nagrobka zmarłego.
 3. Czas przechowywania danych wprowadzonych do Portalu nie jest określony. Dane będą przechowywane do końca istnienia Portalu.
 4. Powyższa usługa ma charakter usługi bezpłatnej.
 
III. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
 1. Uczestnikami Portalu są jego Użytkownicy.
 2. Utworzenie i korzystanie z konta Portalu jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. Ażeby móc skorzystać z przedmiotowej usługi należy zarejestrować się na stronie serwisu „Nieobecni”.
 4. Procedura rejestracji oraz utworzenia konta następuje poprzez wypełnienia formularza znajdującego się pod adresem http://nieobecni.com.pl/index.php?s=rejestracja. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
 5. Użytkownik konta zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich danych osobowych zgodnych z prawdą, tj. Imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia...
 6. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następującej treści:

a)    zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,

b)    dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Portalu,

c)    dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą,

d)    wypełniam kryteria wymagane do bycia Użytkownikiem,

e)    wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

f)     umieszczenie wpisów i fotografii w Portalu nastąpiło w sposób zgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego oraz za zgodą osób, których zgoda jest wymagana,

 1. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym fotografie i dane dotyczące osoby zmarłej umieszczone przez niego na stronach Portalu, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik oświadcza również, że jest osobą bliską dla zmarłego w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
 2. Zamieszczenie materiałów na stronach portalu „Nieobecni” jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
 3. Z chwilą rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Portalu.
 5. Użytkownik zamieszcza na stronach Portalu treści i inne materiały na własną odpowiedzialność.
 6. Niedopuszczalne jest zamieszczanie na stronach Portalu treści sprzecznych z prawem oraz zasadami współżycia społecznego, w tym w szczególności niedopuszczalne jest :

a)    umieszczanie przez Użytkowników treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe,

b)    umieszczanie treści i fotografii o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno prawo polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne,

c)    umieszczanie wpisów dotyczących osób żyjących,

d)    umieszczanie przez Użytkowników na stronach materiałów tekstowych naruszających prawem chronione dobra osób trzecich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 1. Niedopuszczalne jest zamieszczanie na stronach Portalu informacji mających charakter reklamowy lub promocyjny bez zgody Administratora.
 2. Niezależnie od wyżej wymienionych sankcji Użytkownik zamieszczający treści zabronione ponosi odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych osób.
 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

 1. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora wyłącznie do zapewnienia Użytkownikowi prawidłowego korzystania z Portalu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Portalu bądź innych Użytkowników.
 3. Administrator portalu „Nieobecni” ma prawo zablokowania Konta Użytkownika, w szczególności w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego regulaminu.
 4. W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Administrator może usunąć te treści, a także uprawniony jest do zablokowania Konta.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo usuwania zdjęć umieszczonych na koncie, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.
 6. W przypadku zablokowania konta przez Administratora, założenie nowego konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.
 7. Publikowane na stronach Portalu informacje o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Administrator nie bierze odpowiedzialności za ich treść.
 8. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałoby one utratę danych na kontach Użytkowników.
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Portalu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.

O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez Użytkowników.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych osób, ani za wykorzystywanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Portalu.
 4. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu, jak również udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania. Administrator Portalu dołoży także wszelkich starań w celu zapewnienia bezawaryjności portalu i jego dostępności przez całą dobę.
 
 1. PRZEPISY KOŃCOWE
 1. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
 2. Umowa może być rozwiązana przez Administratora poprzez zablokowanie konta w sytuacji:

a)    naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,

b)    podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników lub Administratora,

c)    umieszczenia na koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowaniu Portalu.

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich Użytkowników portalu.
 2. Administrator portalu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Portalu.
 4. Użytkownik ma obowiązek zapoznania się ze zmienionym Regulaminem. Brak odstąpienia przez Użytkownika od umowy w terminie 14 dni od publikacji zmienionego Regulaminu jest jednoznaczny z akceptacją jego postanowień.
 5. Regulamin niniejszy obowiązuje od chwili opublikowania.
 

 
Eugenia Bulińska
Eugenia Bulińska
Urodzony: 1859-12-1
Zmarł: 1902-5-1
Zapal znicz:
Marianna Suchorska
Marianna Suchorska
Urodzony: X-X-X
Zmarł: 1872-6-15
Zapal znicz:
Marian Pniewski
Marian Pniewski
Urodzony: 1912-9-25
Zmarł: 1993-6-13
Zapal znicz:
W. Jakubowski
W. Jakubowski
Urodzony: X-X-X
Zmarł: 1914-11-30
Zapal znicz:
H. Bukowski
H. Bukowski
Urodzony: X-X-X
Zmarł: 1914-11-19
Zapal znicz:

Wybierz województwo:
Nick:
Hasło:
Zapomniałes hasła? Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!

REKLAMA


Projekt i realizacja Net-Line Warszawa